Adatvédelmi tájékoztató

 

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Quattrosoft Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 1022 Budapest, Detrekő utca 2-B
Telefon: (06 1) 382 7800
Email: adatvedelem@quattrosoft.hu
Honlap: www.quattrosoft.hu
Cégjegyzék szám: 01 09 469421
Képviselője: Tresch András ügyvezető
Az adatkezelési tevékenységért felelős személy: Molnár Judit

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelés nem tartozik fő tevékenységeink sorába, de annak vitelében különös tekintettel vagyunk a vonatkozó európai uniós és hazai jogi szabályozásra, különösképpen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR)” valamint a hazai „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásaira.

A partneri adatok (partnerek velünk kapcsolatban lévő munkatársainak kapcsolattartási adatai) kezelésének célja a munkakapcsolat fenntartása, információcsere, a szerződéses viszony teljesítése.

3. Az adatkezelés általános célja

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok kiállítása.

4. Kezelt adatok

4.1 Ajánlatadás
Érintettek: A szerződő partnerek képviselői

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződés teljesítése.

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Ajánlatadás

név
e-mail
cím

Jogos érdek

Ajánlatadás

A szerződéskötés meghiúsulása esetén 60 nap/szerződéskötés esetén a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 év

 

Az adatkezelés folyamata:
Az ajánlatadás során a partner kapcsolattartó által megadott adatokat felhasználjuk az ajánlatadáshoz.

Amennyiben az ajánlatadást nem követi szerződéskötés, az adatokat töröljük.

4.2 Szerződéskötés, számlázás
Érintettek: A szerződő partnerek képviselői

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződés teljesítése.

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Szerződéskötés, számlázás

név
e-mail
cím
beosztás

Jogos érdek

Szerződéskötés
és szerződés teljesítése

A szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 év

Az adatkezelés folyamata:
A adatokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése, és kapcsolattartás céljából.

Az adatok megadása egyik esetben sem kötelező, ugyanakkor a szerződéskötésnek, megállapodásnak elengedhetetlen feltétele az azonosításra és kapcsolattartásra alkalmas személyes adatok ismerete.

4.3 Partnernyilvántartás

Érintettek: minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás

Partner- név nyilvántartás telefonszám

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

Partner-nyilvántartás

név
e-mail cím
Telefonszám

Jogos érdek

Kapcsolattartáshoz szükségesadatok kezelése 

8+1 év

 

Az adatkezelés folyamata:

A szerződéses feladatok teljesítése során a partnerek képviselőivel munkakapcsolatban állunk, mely során elektronikus levelezést folytatunk, valamint a Wforce rendszerünkben a munkákkal kapcsolatos adatokat rögzítjük. Ebből adódóan elektronikus rendszerünkben a partner adatok rendezetten, nyilvántartásszerűen rendelkezésre állnak.

5. Az adatok biztonsága

Technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárások kialakításával gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében a Quattrosoft Kft. tanúsított, MSZ EN ISO 27001-nek megfelelő információbiztonság irányítási rendszert üzemeltet.

6. Az adatok továbbítása, átadása

A velünk szerződéses kapcsolatban álló partnerek személyes adatait nem továbbítjuk más adatkezelőnek. Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való együttműködés, közreműködő szervezet felé történő adatszolgáltatás), amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.

A társaságunk által működtetett integrált irányítási rendszer (ISO 9001, 27001) auditja során előfordulhat, hogy az adatokba az auditor betekint.

A számlázás esetében Társaságunk adatfeldolgozót vesz igénybe, ugyanis a könyvelést külső vállalkozó – ECOVIS Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.– látja el. A vele megkötött szerződésünk része az adatfeldolgozásról szóló megállapodás, mely biztosítja, hogy eljárása során ugyanolyan körültekintéssel, a vonatkozó jogszabályok megtartásával, kizárólag az utasításunknak megfelelően végzi az adatok kezelését.

7. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon

  • Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz

  • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni

  • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni

  • Az adatkezelés korlátozását kérni

  • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen

  • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

 • Ezeket a jogokat az érintettek az alább megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

  Elérhetőségek a joggyakorlás érdekében:

  • Cím: 1022 Budapest, Detrekő utca 2/b

   Telefon: +36 (1) 382-7800

   www: http://www.quattrosoft.hu

   e-mail: adatvedelem@quattrosoft.hu

 • Telefonon személyes adatokkal kapcsolatos információkat nem áll módunkban kiadni, mivel nem tudjuk azonosítani a hívó felet.

  Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

  • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

   Telefon: +36 (1) 391-1400

   Fax: +36 (1) 391-1410

   www: http://www.naih.hu

   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu